Update coronavirus: 20-05-2020, 17.15 uur

Op weg naar volledige openstelling scholen per 8 juni

Gisteravond heeft het kabinet tijdens de persconferentie aangekondigd dat de basisscholen vanaf 8 juni weer helemaal opengaan. Op voorwaarde dat in de aankomende twee weken vast komt te staan dat dit veilig is. Om ouders en verzorgers op de hoogte te houden van het nieuws en de te zetten stappen in de komende weken, hebben wij vanmiddag onderstaande informatiebrief verspreid.

Klik hier voor de informatiebrief voor ouders

Zodra er meer bekend is, zullen wij de berichtgeving op deze webpagina bijwerken.

Update coronavirus: 29-04-2020, 17.00 uur

Gedeeltelijke openstelling scholen per 11 mei

Sinds het kabinetsbesluit van vorige week dinsdag 21 april over de gedeeltelijke openstelling van onze scholen per 11 mei aanstaande, zijn wij aan de slag gegaan met de praktische uitwerking daarvan. Hierbij hebben wij de protocollen van het RIVM en de PO-Raad (sectororganisatie voor primair onderwijs), uitgewerkt in een aantal richtlijnen voor onze reguliere basisscholen. Deze richtlijnen zijn inmiddels afgestemd met de kerngroep van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Op woensdag 29 april hebben wij onze achterban hierover geïnformeerd.

Klik hier voor de infobrief voor ouders

We kijken vol trots terug op wat onze medewerkers samen met kinderopvangpartners en ouder(s) en verzorger(s) in de afgelopen periode hebben gerealiseerd! Hierdoor hebben wij het volste vertrouwen dat het onderwijs op onze scholen ook in de komende periode (van 11 t/m 29 mei) met veel creativiteit en op een goede manier vorm zal krijgen. Zodra er meer duidelijkheid is over de periode na 29 mei, zullen wij de berichtgeving op deze website bijwerken.

Update: 09-04-2020, 16.00 uur

Sluiting scholen t/m meivakantie

Naar aanleiding van de persconferentie van minister Slob en minister Bruins van 15 maart 2020, is besloten de scholen te sluiten met ingang van maandag 16 maart. Op 31 maart is bekend gemaakt dat deze sluiting is verlengd t/m meivakantie (initieel t/m 6 april).

Vooruitlopend op dit besluit van 15-03-2020 hebben de gezamenlijke schoolbesturen van het primair onderwijs, kinderopvangorganisaties en de gemeenten op Voorne-Putten afgesproken om de handen ineen te slaan. Daarbij zijn onder regie van de gemeenten afspraken gemaakt over de opvang van en het onderwijs aan kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

Opvang

Wij geven gehoor aan de oproep van de minister om de school open te houden voor ouder(s)/verzorger(s) in cruciale beroepen, die op geen andere manier opvang hebben. Wij houden ons hierbij aan het overzicht van cruciale beroepen zoals dat door de overheid is opgesteld, zie ook: Meer informatie Rijksoverheid cruciale beroepsgroepen

Ouders kunnen zich hiervoor richten tot de schooldirecteur of locatieleider en via e-mail doorgeven of zij tot deze categorie behoren. De school zal de opvang dan voor hen verzorgen.

Klik hier voor de infobrief voor ouders

Opvang kwetsbare doelgroepen

Per 31 maart wordt er voor kwetsbare doelgroepen gewerkt aan het open stellen van een aantal plekken voor bijzondere opvang. De vier gemeenten op Voorne-Putten hebben hierin de regie. Ouders die hierover meer informatie willen, kunnen daarvoor terecht bij de directeur of locatieleider van de school.

Gezamenlijke noodopvang meivakantie

Samen met de partners in kinderopvang (de Kinderkoepel, Humankind en kinderopvang De Bonte Vlinder) zullen we tijdens de meivakantie (20 april t/m 4 mei) noodopvang blijven bieden. Hierbij verwijzen wij naar de voorwaarden voor deelname aan de noodopvang. Deze geldt voor gezinnen met tenminste één (1) ouder in een cruciaal beroep en die de opvang echt niet zelf kunnen regelen. Op 8 april hebben ouders via de scholen een infobrief ontvangen met daarin de vraag kenbaar te maken of zij hier gebruik van willen maken.

Klik hier voor de infobrief ouders De Zeewinde in Rockanje.
Klik hier voor de infobrief ouders De Ravelinde in Heenvliet en De Vlasbloem in Zuidland.

Onderwijs op afstand

In deze crisissituatie is het doel van onderwijs op afstand vooral om kind(eren) rust en structuur te bieden. Verder is het belangrijk om leerlingen in het ritme te houden en het contact met de school niet te laten verliezen. Voorlopig hebben de scholen besloten dat onze leerlingen  zoveel mogelijk een herhaling krijgen van bekende lesstof. De kinderen werken zo aan een stevige basis. Ook geeft dit de kinderen zelfvertrouwen.

Daarnaast willen wij thuiswerkende ouders, die kinderen moeten begeleiden met huiswerk, niet voor een nog grotere uitdaging plaatsen. In de komende weken tot de meivakantie wordt deze lijn voortgezet.

Volgen richtlijnen Rijksoverheid

Het sluiten van onze scholen is een verregaande maatregel waar wij in Nederland nog niet eerder mee te maken hebben gehad. Voor ons allemaal is dit een onwerkelijke situatie die vraagt om moeilijke beslissingen,  maar we blijven onverminderd de richtlijnen volgen van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD en veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Op de scholen hanteren wij de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot hygiëne en het houden van afstand tot elkaar.

Ook na 28 april gaan we waarschijnlijk niet terug naar de normale situatie. Ruim een week van te voren overlegt het kabinet over een nieuw besluit voor de periode na 28 april. In de komende weken gaan we ons alvast voorbereiden op verschillende scenario’s.

Mocht de situatie wijzigen, dan zullen wij onze berichtgeving op de website bijwerken.